srodek_serca

11 tekstów – auto­rem jest sro­dek_ser­ca.

Potęga w czymś co na­zywa­my miłością ma zbyt wiele odmian. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2012, 03:51

Ko­lej­ny raz Cię spo­tykam, gdy masz złama­ne ser­ce i poszar­paną dusze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2012, 20:10

Ja­kie to przyk­re, że cza­sem mu­simy poz­wo­lić odejść ludziom, których bar­dzo kocha­my. Ale cóż zro­bić, jeżeli kochać oz­nacza też dba­nie o szczęście dru­giej oso­by, nie zważając na to jaką drogę do­tar­cia do niego obierze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 marca 2012, 22:59

Jest jed­no uczu­cie, które­go naz­wy boję się wy­powie­dzieć.
I tyl­ko dla­tego, że brak mi sił, aby w nie uwierzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 stycznia 2012, 02:19

Są ludzie, którzy w każdym dniu cieszą się z te­go tyl­ko, ze żyją.
Naśla­duj­my ich. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2012, 21:16

Ludzie cza­sem zbyt płyt­ko myślą, dru­gie dno od­czy­tują nieliczni. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 grudnia 2011, 01:10

"Proszę, pocze­kaj trochę, daj mi czas..."
Nab­rało znaczenia
"Zro­zum, że nie pa­sujesz do mo­jego świata..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2011, 18:23

Będąc na równi pochyłej wzbiłam się na szczyt.
Stojąc na górze po­pat­rzyłam w dół.
Za­wie­szo­na przez chwi­le dos­tałam zaw­ro­tu głowy.
Na­wet nie wiem kiedy zno­wu zna­lazłam się na dnie. 

myśl • 24 października 2011, 15:48

* * *

Dlacze­go Twój Anioł Stróż jechał o wiele wol­niej niż Ty?
Dlacze­go nie odjął skrzydłami w mo­men­cie upadku?
Zbyt moc­ne uderze­nie dla Ciebie, zbyt mało spra­wied­li­wości wśród nas.
Wystąpiłeś w naszych sze­regów do no­wej kompani.
Proszę, za­rezer­wuj nam miej­sce w dob­rych rzędach.
Cze­kaj na nas, obiecu­jemy-przyj­dziemy do Ciebie kiedyś. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 października 2011, 00:13

Cza­sem wys­tar­czy zwyk­la roz­mo­wa żeby deszczo­wy dzień za­mienił się w krainę czarów i magi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 września 2011, 11:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność